معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧

سوال ریاضی بیش دانشگاهی برای دانشجویان رشته تجربی(13)

 

بارم

سوالات امتحان ریاضی عمومی 1           پیش دانشگاهی البرز       مورخ10/3/87

نام ونام خانوادگی                   کدکلاس                             مدت امتحان: 90 دقیقه

شماره

75/0

ماتریس زیرمفروض است ،ماتریس خواسته شده را بدست آورید:

  AA=?          ,    A=

1

1

مقدارمجهول رابیابیداگر:

2

75/1

دستگاه خطی زیر را به روش گاوس حل کنید:

3

1

معادله درجه دومی بیابیدکه ریشه هایش معکوس ریشه های معادله زیرباشد:

2X2-3X+1=0

4

1

معادله زیر را در مجموعه اعداد حقیقی حل کنید:

Ln (1+X)=1+Ln(1-X)

5

1

همه مجانبهای منحنی بمعادله زیر را بدست آورید:

Y=

6

1

ثابت کنید:دنباله زیر از بالا کراندار است:

Un=

7

1

آیادو تابع زیرمعکوس یکدیگرمیباشند؟ چرا؟

F(x)=(x-2)3 ,      g(x)=  

8

75/0

مشتق تابع زیر را مجاسبه کنید:

Y=Ln

9

75/0

برای تابع زیر آهنگ تغییر تابع نسبت به متغییر را بدست اورید:

8y2-2xy2=16x     ,     A(3 , 2) درنقطه:

10

5/0

مشتق تابع زیر را محاسبه کنید:

Y=

11

75/0

دیفرانسیل تابع زیر را محاسبه کنید:

Y=(1-x2)cos23

12

25/1

یک مربع مفروض است مطلوبست :

A(x)=x2  

13

75/1

مقادیر ماکسیمم و مینیمم تابع داده شده را در بازه داده شده بیابید:

F(x)=x4-8x2+16          ,     [-4 , 1]   دربازه

14

25/1

درکشت معینی، آهنگ رشد تعداد باکتری متناسب است باتعداد باکتری موجود، اگردرطی

24ساعت،تعداد باکتری ها از500 باکتری به 800 باکتری افزایش یابد.پس از 48ساعت

،چند باکتری وجود خواهد داشت ؟

15

 

http://moallem63.blogfa.com

 

 

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا