معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧

سوال ریاضی بیش دانشگاهی برای دانشجویان رشته تجربی(12)

 

بارم

درس ریاضی عمومی 2                    پیش دانشگاهی البرز           20/12/87

  نام ونام خانوادگی                          کدکلاس                           زمان: 90 دقیقه

شماره

5/1

تابع زیرمفروض است تعیین کنید:تابع درچه بازه ای تقعرمنحنی روبه پائین ودرچه بازه

ای تقعرمنحنی روبه بالاست ومختصات نقطه عطف رابدست آورده ومنحنی را رسم کنید:

y=x3+3x2-3x+3

1

1

پارامترها راچنان بیابید که تابع زیردر (3 و 2 ) یک ماکزیمم یامینیمم نسبی داشته باشد:

f(x)=x3+ax2+b

2

5/1

معادلات مماس و قائم برمنحنی تابع زیر رادر نقطه (3 و 2 ) واقع برآن بنویسید:

y=

3

5/1

مشتق توابع زیر را بدست آورید:

(الفy=Ln           (بy=e( )                   (ج x2y2=x2+y2          

4

5/1

معادله دایره ای رابنویسید که مرکزش (2 و 1 ) بوده و بر خط زیر مماس باشد :

3x+4y=1

5

1

معادله سهمی رابنویسید که راس و کانون آن درزیرداده شده و معادله خط هادی رابیابید

F(5 , 3 )      ,       S(1 , 3 )

6

5/1

بیضی به معادله زیر را رسم کرده ومختصات رئوس وکانونهارابدست آورید:

7

1

معادله هذلولی رابنویسیدکه کانونها و خروج ازمرکز آن در زیرداده شده است:

F(2 , 6 )     ,   F'(2 , -4 )      ,   e=

8

1

نمودارتابع جزء صحیح را رسم کنید وبا استفاده از نمودار،انتگرال رابیابید:

F(x)=[x]     ,   

9

2

حاصل انتگرالهای زیر را محاسبه کنید:

)الف dx       ,             ) ب dx

10

5/1

توابع زیر مفروض است مطلوبست مشتق خواسته شده :

y=G(x2)          ,        G(x)= dt           ,        y'=?            

11

 

http://moallem63.blogfa.com

 

 

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا