معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧

سوال ریاضی بیش دانشگاهی برای دانشجویان رشته تجربی(11)

 

بارم

درس ریاضی عمومی 1 جبرانی      پیش دانشگاهی البرز             مورخ  11/4/87

نام ونام خانوادگی                               کد کلاس                       زمان : 90 دقیقه

شماره

1

اگر احتمال قبول شدن دانش آموزان درکنکور20% باشد.مطلوبست: احتمال آنکه از6 نفر

دانش آموز5 نفر قبول شوند.

1

2

جدول گروه خونی افراد یک کلاس به شرح زیراست. نمودارمیله ای و دایره ای آنرا رسم

کنید.

گروه خونی

O

B

A

AB

فراوانی مطلق

5

9

10

12

2

2

میانگین ،واریانس،انحراف معیارو ضریب تغییرات داده های مقابل رابدست آورید:

103 ,104 , 105 , 101 ,102

3

5/1

سه سکه را باهم پرتاب میکنیم . فضای نمونه را نوشته و احتمال آنرابیابیدکه دوبارپشت بیاید.

4

5/1

دستگاه مقابل را حل کنید:

5

5/1

بسط عبارت مقابل را بنویسید:

(z+ )5

6

5/1

درستی رابطه مقابل رابکمک استقرای ریاضی ثابت کنید:

12+22+32+...+n2=

7

2

نمودار تابع را رسم کرده و سپس بکمک آن تابع قدرمطلقی را رسم کنید:

y=x2-2      ,     y=|x2-2|

8

5/1

ثابت کنید:رابطه مقابل یک رابطه درست است:

        .    0 n

9

5/1

معادله مقابل را در مجموعه اعداد حقیقی حل کنید:

7x+2=73x+6

10

5/1

معادله لگاریتمی مقابل را حل کنید:

Ln (4x-5)=Ln (2-x)

11

2

همه مجانبهای تابع مقابل را بدست آورید:

y=

12

 

پیروزی شما، آرزوی ماست

http://moallem63.blogfa.com

 

 

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا