معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦

آسمان پر اختر-حماسه شهيدان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

آسمان پراختر

از:ناصح قمشه اي

شب خيزوتماشاكن خوش گنبدمينارا

اين حجله مهروماه اين كاخ ثريا را

برقافله انجم شب چشم خرد بگشاي

ازعشق.پريشان بين اين جمع حياري را

ازجذبه عشق يارسرگشته چوپرگارند

مجنون وطلبكارند آن ليلي ليلي را

نزروي عبث افراخت معمارازل جانا

اين سقف پرازاختر اين كاخ دل آرارا

اي كاخ نكومنظراي گنبدپراختر

باشي توبهين دفترصاحبدل دانارا

درثابت وسيارت.حيران همه هشياران

هم جاذبه حسنت برده همه دلها را

زين نقش پرازحيرت نقاش ازل بنگر

زين اسم شگفت انگيزبشناس مسمي را

بسيارنشستندي اندر رصد فكرت

نگشودكسي هرگزاين نقش معمارا

درقلزم حيراني افتند نظر بازان

چون دردل شب بيننداين منظرزيبارا

حمدا"لك ياقدوس شكرا"لك سبوح

اي آنكه برافروزي مهرومه وشعري را

                                                                        .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

                                                                         

حماسه شهادت

از:جوادمحدثي

حماسه هاي جاودان كربلا

وياد خون پاك آن مجاهدان راه دين

كه در كرانه فرات

به روي سنگريزه ها وخاكهاي گرم ريخت

وبستر زمان وچهره فرات را

به رنگ سرخ رنگ كرد

وپهندشت كربلا زخونشان

پراز شقايق وگل ونهال انقلاب شد

دو باره زنده ميشود

وياد آن دلاوران عصرشب

به دل يقين.به جان توان.به خلق ايده ميدهد

به ايده هاي هرجهت گسسته شكل ميدهد

***

حسين بودآنكه اين حماسه شكوهمندآفريد

حماسه اي كه باخط زوال ناپذيرسرخ خون

به صفحه زمين كربلا نوشت

حسين بودآنكه گفت:

زندگي عقيده است ويك جهاد دائمي به راه آن

حسين بود آنكه گفت:

اگركه دين جدمن بجزبه كشتنم نمي شود بپا

اگرنهال تازه پاي دين حق

نيازمند خون پيكر من است

كنون من و نبردوتيغ هاي تيز

حسين بود آنكه گفت:

مرگ درچنين زمان كه ظلم چيره گشته است

وحق وعدل ودادودين درآستانه زوال هست

وهركسي به گوشه اي خزيده است

وسربه زير لاك خويش برده است

برترين سعادت است

وبرترين سعادتي كه ميتوان به آن رسيد

درچنين زمانه اي"شهادت"است

***

حسين بود آنكه گفت:

يا كه من.ويا يزيد

وما دوتن كه مظهر دومسلكيم

ومادو تن كه سمبل دو مكتب مخالفيم

نمي شود كنارهم قدم به راه واحدي نهيم

يزيد بي شرافت و قمار باز وحيله گر

شعار جاهليت است

و من شعار مذهبم

شعار مذهب و عدالت و جهاد

منم امام راستين

عصاره تمام جلوه هاي دين

عصارهء تمام انقلاب

وننگ بيعت يزيد هرزه را نمي خرم

ودست دوستي به او نمي دهم

***

حسين.آنكه نام او وياد او

وياد كربلاي او

وپرچمي كه بر فراز بارگاه او دراهتزاز هست

جوششي به خون خفته ميدهد

و هر نسيم جانفزا.

كه از فراز بارگاه كبريائيش عبور ميكند

پيام جنبش و اميد را

به خلقهاي بسته در طناب ياس ميدهد

حسين بود آنكه مشعلي براي افتخاربرفروخت

وعاقبت به راه دين.درون آتشي كه برفروخت.سوخت

و درنگاه واپسين دوچشم خون گرفته را

به آسمان به آستان كردگار خويش دوخت

وچهره پرالتهاب خويش را

كه مشتعل ز شعله هاي عشق بود

بسوي آسمان پر غبار دوخت

كه اي خدا گواه باش

گواه باش ايزدا

كه بار انقلاب را به دوش خود كشيده ام

وهرچه را وهر كه را كه داشتم

فداي دين پاك تو نموده ام

***

كنون محرم است وماه "درس"ها

وياد آن حماسه هاي جاودان

حماسه شهادت حسين وياوران او

دوباره زنده ميشود

ودرس تازه اي به "شيعه"ميدهد.

                                                                             .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا