معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧

سوال ریاضی بیش دانشگاهی برای دانشجویان رشته تجربی6)

 

بارم

درس ریاضی عمومی 1              پیش دانشگاهی البرز         مورخ : 11/4/87

نام ونام خانوادگی                            کد کلاس                   زمان : 90 دقیقه

شماره

5/1

اگرمعادلات دوضلع مربعی بصورت زیرباشد.مساحت مربع رابیابید:

x-2y=-2      ,      3x-6y=2

1

2

ماتریسهای زیرمفروضند،مطلوبست:

A=     ,    B=      ,    AB-BA= ?

2

5/2

دستگاه مقابل را بروش گاوس حل کنید:

3

5/1

قضیه:نامساوی مثلث:برای دوعدد حقیقی دلخواه ثابت کنید:

|x+y| |x|+|y|

4

2

پنج جمله اول دنباله زیررا نوشته و بررسی کنیدکه دنباله همگراست؟چرا؟

Un=

5

5/2

معادلات زیر رادرمجموعه اعدادحقیقی حل کنید:

Ln(2x+1)-Ln(x-3)=2Ln6  ب )    .          =2 الف)

6

1

تابع معکوس، تابع زیر را درصورت وجودبیابید:

f(x)=

7

1

پارامتر رابیابیدکه منحنی به معادله زیر فقط یک مجانب قائم داشته باشد:

y=

8

1

معادله خط مماس برمنحنی بمعادله زیر رادرنقطه متناظربطول 1واقع برآن بنویسید:

y=Ln|4x2-3|

9

1

حد توابع زیر را بیابید:

)الفLim x          ,     ) ب  Lim (1-x)ex

10

1

آیا تابع زیردرنقطه بطول 0 مشتق پذیراست؟ چرا؟

f(x)=|x|       .      f(0+)=?      ,    f(0-)=?

11

1

مشتق توابع زیر رابیابید:

 ) الفy=sin ( )      ,  ) ب   y=3x

12

1

در تابع زیر آهنگ تغییر تابع رانسبت به متغییردرنقطه (2 و 3) بیابید.

7y2-xy3-4=0

13

1

یک جریان برق ازسیمی میگذردکه قانون اهم بقرار زیربرای آن برقراراست.هرگاه ولتاز   ثابت باشد.نشان دهید که قدرمطلق خطای نسبی مقاومت که ازتغییرات شدت سبب میشود برابرقدرمطلق خطای نسبی شدت میباشد.

E=I.R      ,     E= ولتاز    ,     I=  شدت    ,      R=مقاومت

14

 

http://moallem63.persianblog.ir

 

 

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا