معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٧

سوال ریاضی بیش دانشگاهی برای دانشجویان رشته تجربی(4)

 
   
   

بارم

درس ریاضی عمومی 1                   پیش دانشگاهی البرز           مورخ 11/9/86

شماره

2

مقدارپارامتر رابدست آوریدکه دوخط زیر:الف)موازی باشند. ب)برهم عمود باشند.

2y-x=1     ,      (2k-1)x+y=2

1

5/1

معادله خطی رابنویسید که ازمحل تلاقی دوخط زیرگذشته وباجهت مثبت محورطولهازاویه

135 درجه بسازد.

2x-y=4      ,     3y+x=-5

2

2

دوجمله ای مقابل را بسط دهید:

(2x-x3)5

3

2

نمودار تابع مقابل رابسط دهید:

y=|x-3|+|x+3|

4

2

بکمک استقرای ریاضی ثابت کنید:

13+23+33+...+n3=

5

5/1

ثابت کنید در مجموعه اعداد حقیقی :

|x+y| >=|x|+|y|

6

5/1

اگرماتریس زیر مفروض باشد،نامساوی مقابل را ثابت کنید:

A= [1    2 

[ 3     2-          ,     AA′ نامساویA′A

7

5/2

دستگاه مقابل را بروش گوس حت کنید

2x-3y+4z=3

6=5z+2y+x-

3x-y+z=3

8

 

http://moallem63.blogfa.com

 

 

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا