معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦

خاطره غدير

 
مذهبي
خاطره غدیر از: استاد جواد محدثی

 

بسمه تعالی

خاطره غدیر

از استاد: جواد محدثی

اینك پیامبر

دربازگشت ازسفرخانه خداست

پیغمبراز رسالت خودشادوسربلند

مسروراز رسالت انجام گشته اش

دریای بی كرانه قلبش زموج شوق

همواره در تلاطم و همواره در طپش

عشق خدا فكنده به جانش شراره ها

یادخدا گرفته از او فرصت و مجال

نام خدای داده به گفتار او جلا

اعمال حج رسیده به پایان .ولی افق.

چشم انتظار حادثه ها درغدیرخم.

بیدار مانده است.......

***

در پهنه غدیر.

در زیر شعله های فروزان آفتاب

انبوه حاجیان كه فزون ترز صدهزار

درپهنه وسیع غدیر ایستاده اند

یك كاروان رسته ز بند نفاق و كین.

یك كاروان خسته دراینجاستاده است.

خورشیدهم شراره سوزان خویش را

ریزد به روی سینه تفته زمین

دشتی پرازمحبت و احساس و  دوستی.

دشتی پراز حرارت ایمان.فروغ دین.

گسترده غدیر.........

***

اینك دوباره شاهد انبوه مسلمین

همراه رهبری كه فزون تر ز"بیست"سال

جان در ره هدایت آنها نهاده بود

درپاسخ خشونت آنها چو مادری

آغوش پرمحبت خود را گشاده است

جهل و غرور وابلهی قوم خویش را

جزباصفاومهر.جوابی نداده است.

آنجا كه راه ها همه سوی ستمگری است

راهی بسوی عدل و سعادت گشوده است

درگیرودار گرمی این مشهدعظیم

دراوج این شكوه.

از سوی آفریدگار حهان آفرین"خدا"

از آسمان بگوش پیمبر ندا رسید:

"یاایهاالرسول...

یاایهاالرسول...

اسلام را چه خوب بیان كرده ای به خلق

اما هنوز رهبرامت پس از رسول

تعیین نگشته است.

اركان استوار رسالت تمام نیست

ركن بزرگ مذهب"امت"."امامت" است.

***

اینك پیامبر:

دربازگشت ازسفرخانه خدا

درواپسین دقایق آن حجة الوداع

مامورگشته تابرساندبگوش خلق.

والاترین.عمیق ترین نكته را زدین

فرمان رسیدتاكه بمردم نشان دهد

لایقترین.شجاع ترین فرد مسلمین.

پیغمبرازجهاز شتر منبری بساخت

درآن فضای باز...

دست "علی"گرفت وببالای سر رساند

تاهركه بود.رهبرآینده را شناخت

آن رهبری كه اوست مدارنظام دین

آن رهبری كه اوست نماینده رسول

آن رهبری كه اوست فقط مظهر خدا

آنكس كه چشمه های فضیلت دراو عیان

آنكس كه نهرهای سخاوت از او روان

آنكس كه در زمین

در دوره زمان

شایسته ترازاو نبود"مرد"درجهان

چشمان روزگار كهنسال وچرخ پیر

هرگز چنین نشان فضیلت ندیده است

هرگز امام عدل بدین سان ندیده است

دستان باغبان فلك از درخت علم

هرگز گلی به جلوه این گل نچیده است

دامان قرن های فراوان و بیشمار

هرگز .دری به جلوه این در نسفته است.

***

اینك غدیر.خاطره آن شكوه را

اینك غدیر.یاد چنان روز نیك را

دریادهاو خاطره ها زنده میكند

اینك غدیر.زندگی آن"امام"را

مانند درسهای گرانقدر و پرثمر

تكرارمیكند.

اینك غدیرخم

باما اوستاد

در راه و رسم و شیوه آموزشی صحیح

رفتارمیكند

************************************

معلم بلاگ

moallemblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا