معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦

شهيد نظر ميکند به وجه الله(بمناسبت شهادت استادمطهری و هفته معلم)

 
جديد
آموزشي و تحقيقاتي
شهید نظر میکند به وجه الله(بمناسبت شهادت استاد مطهری و هفته معلم)

بسم الله الرحمن الرحيم
شهيد نظر ميكند به وجه الله
اين ايام يادآورشهادت استادفرزانه آيت الله مطهري است
تلاشها ومجاهدتهاي اين شهيد بزرگوار بر كسي پوشيده
نيست.
همه ما سالهاي متمادي شاهد مقالات و تحقيقات ايشان
در ماهنامه وزين علمي و ديني درسهايي ازمكتب اسلام
بوديم و از نتايج تحقيقات و مطالعات ايشان استفاده هاي
بسيار مينموديم.
ايشان اين تحقيقات علمي و ديني گسترده را بصورت كتب
سودمند براي جوانان و ديگر اقشار جامعه منشرنمودند وما
امروز شاهد اين گنجينه بي همتا هستيم كه مطالعه آنها
مي تواند راه گشاي ما و جوانان ما بسوي علم و آگاهي و
معنويت باشد كه درد امروز همه جوامع دوري از معنويت و
خداپرستي است.پس بياييم با كمك گرفتن از سخنرانيهاي
ايشان و كتب ارزشمندشان قدمي ارزنده در راه ساختن و
تقويت پايه هاي ارزشمند جامعه عزيز خود برداريم
اما بعد...
ايام هفته معلم است و نمونه هايي از اين قشر عظيم بي
همتا شهيد مطهري - شهيد باهنر - شهيد رجايي و هزاران
شهيد وجانباز زنده و...هستند.
معلمان پديد آورندگان انديشه و تفكر در فراگيران خود مي
باشند و هر نگرش مثبتي كه بخواهد آغاز گردد لازم است
با معلم و به تبع آن دانش آموز شروع شود.
بعلت كثرت يك ميليون و يكصد هزارنفري اين قشر كه بطور
مداوم با آينده سازان ما در تامل هستند وبيشترين مخاطب
و زيرمجموعه را در اختيار دارند بسيار مي توانند دانسته و
نادانسته و آگاهانه و ناآگاهانه با برنامه و بي برنامه برهمه
چيز تاثير بگذارند.
پس بايد از آنها الگوي زيبايي ساخت تا به مانند شهيدبزرگ
ما مطهري عزيز براي دانش آموزان و دانشجويان خود الگوو
نمونه باشند.
آيا بزرگان و دانشمندان ما خوب است كه به خاطر معيشت و رفع حوائج خود .خداي ناكرده به كارهايي مانند رانندگي
و بنگاهي و... كه همه بهتر ميدانيم روي بياورند تا كمبودها
ساليان دراز را با پاره كردن كفش خويش جبران كنند؟
معلم متواضع است بفرموده رئيس جمهورمحبوب مابه روي
خودش نمي آورد و دم بر نمي آورد وخود هرچه ميتواند كه
بكند ميكند.
اما آيا فراگيرش حواسش به الگو و معلمش نيست؟
سالها اينچنين گذشت و اثراتش وضع فرهنگ امروز جامعه
است چراكه بيشترين الگوي جامعه متوجه نبوديم؟
پس با توجه به زير مجموعه بزرگي كه از خانواده هاي خود
و دانش آموزان دارند لازم است:
براي جلب توجه مثبت فراگيران نسبت به علم و دانش ونيز
اصلاح امور فرهنگي جامعه خويش باهماهنگ سازي اداره
ها و وزارتخانه هاي آموزشي علوم و آموزش وپرورش و در
وفاي به عهد خويش اقدام مقتضي بعمل آوريم
طبيعي است اگر اين بيشترين الگوي جامعه را به الگويي
مثبت تبديل كنيم.
اين الگو ميتواند باعث كشش مثبت بسوي خدا و معنويت و
حجاب و... وهرآنچه ما و شما بخواهيم شود.
بسياري از اين قشر رنج ديده و زحمتكش بي هيچ ادعا در
پيروزي و تثبيت انقلاب اسلامي بسيار موثرتر از خيلي آنها
يي كه ابراز ميكنند بوده اند اما همان تواضع وفروتني باعث
سكوت و تحمل بوده است كه مورد تاييد بزرگان است.
خداوند ميفرمايند:اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم
والسلام علي من اتبع الهدي

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا