معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧

پیامبراسلام:

 +++ باسمه تعالی پیامبرمکرم اسلام(ص)میفرمایند: آنکس که کمتر میخورد حساب او بروز قیامت نیز سبکتر خواهد بود . +++++++++++++معلم بلاگ

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا