معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦

اين منم پيرو راه زينب(س)

 
بسم الله الرحمن الرحيم
اين منم پيرو راه زينب
مهرالسادات عظيمي
بسترم سنگر ميدان ستيز
چكمهءرزم بود پاپوشم
رنگ باروت شد آرايش من
جاي يار اسلحه در آغوشم
***
تا شهادت شده معشوقه من
خانه و زندگي بر جاي نهم
ميروم تا به ره آن محبوب
سر و جان را همه يكجا دهم
*
كوله بارم همه ايمان و اميد
بوي خون.عطر و گلابم گرديد
شربتم شهد شهادت شد وباز
برق خمپاره شهابم گرديد
***
تا ننوشم ز شهادت جامي
دمي آسوده نگيرد دل من
تا نكوبم سر دشمن بر سنگ
حل نگردد همه مشكل من
*
اين منم پيرو راه زينب
بانوي سنگر سنگين جهاد
كفنم چادر خونين منست
به تنم پيرهني از فرياد
***
ميروم كينه دشمن در دل
ياورم عشق رسول الله است
حزب .الله كنم زنده كه من
مكتبم.مكتب روح الله است
                                                                             .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦

آسمان پر اختر-حماسه شهيدان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

آسمان پراختر

از:ناصح قمشه اي

شب خيزوتماشاكن خوش گنبدمينارا

اين حجله مهروماه اين كاخ ثريا را

برقافله انجم شب چشم خرد بگشاي

ازعشق.پريشان بين اين جمع حياري را

ازجذبه عشق يارسرگشته چوپرگارند

مجنون وطلبكارند آن ليلي ليلي را

نزروي عبث افراخت معمارازل جانا

اين سقف پرازاختر اين كاخ دل آرارا

اي كاخ نكومنظراي گنبدپراختر

باشي توبهين دفترصاحبدل دانارا

درثابت وسيارت.حيران همه هشياران

هم جاذبه حسنت برده همه دلها را

زين نقش پرازحيرت نقاش ازل بنگر

زين اسم شگفت انگيزبشناس مسمي را

بسيارنشستندي اندر رصد فكرت

نگشودكسي هرگزاين نقش معمارا

درقلزم حيراني افتند نظر بازان

چون دردل شب بيننداين منظرزيبارا

حمدا"لك ياقدوس شكرا"لك سبوح

اي آنكه برافروزي مهرومه وشعري را

                                                                        .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

                                                                         

حماسه شهادت

از:جوادمحدثي

حماسه هاي جاودان كربلا

وياد خون پاك آن مجاهدان راه دين

كه در كرانه فرات

به روي سنگريزه ها وخاكهاي گرم ريخت

وبستر زمان وچهره فرات را

به رنگ سرخ رنگ كرد

وپهندشت كربلا زخونشان

پراز شقايق وگل ونهال انقلاب شد

دو باره زنده ميشود

وياد آن دلاوران عصرشب

به دل يقين.به جان توان.به خلق ايده ميدهد

به ايده هاي هرجهت گسسته شكل ميدهد

***

حسين بودآنكه اين حماسه شكوهمندآفريد

حماسه اي كه باخط زوال ناپذيرسرخ خون

به صفحه زمين كربلا نوشت

حسين بودآنكه گفت:

زندگي عقيده است ويك جهاد دائمي به راه آن

حسين بود آنكه گفت:

اگركه دين جدمن بجزبه كشتنم نمي شود بپا

اگرنهال تازه پاي دين حق

نيازمند خون پيكر من است

كنون من و نبردوتيغ هاي تيز

حسين بود آنكه گفت:

مرگ درچنين زمان كه ظلم چيره گشته است

وحق وعدل ودادودين درآستانه زوال هست

وهركسي به گوشه اي خزيده است

وسربه زير لاك خويش برده است

برترين سعادت است

وبرترين سعادتي كه ميتوان به آن رسيد

درچنين زمانه اي"شهادت"است

***

حسين بود آنكه گفت:

يا كه من.ويا يزيد

وما دوتن كه مظهر دومسلكيم

ومادو تن كه سمبل دو مكتب مخالفيم

نمي شود كنارهم قدم به راه واحدي نهيم

يزيد بي شرافت و قمار باز وحيله گر

شعار جاهليت است

و من شعار مذهبم

شعار مذهب و عدالت و جهاد

منم امام راستين

عصاره تمام جلوه هاي دين

عصارهء تمام انقلاب

وننگ بيعت يزيد هرزه را نمي خرم

ودست دوستي به او نمي دهم

***

حسين.آنكه نام او وياد او

وياد كربلاي او

وپرچمي كه بر فراز بارگاه او دراهتزاز هست

جوششي به خون خفته ميدهد

و هر نسيم جانفزا.

كه از فراز بارگاه كبريائيش عبور ميكند

پيام جنبش و اميد را

به خلقهاي بسته در طناب ياس ميدهد

حسين بود آنكه مشعلي براي افتخاربرفروخت

وعاقبت به راه دين.درون آتشي كه برفروخت.سوخت

و درنگاه واپسين دوچشم خون گرفته را

به آسمان به آستان كردگار خويش دوخت

وچهره پرالتهاب خويش را

كه مشتعل ز شعله هاي عشق بود

بسوي آسمان پر غبار دوخت

كه اي خدا گواه باش

گواه باش ايزدا

كه بار انقلاب را به دوش خود كشيده ام

وهرچه را وهر كه را كه داشتم

فداي دين پاك تو نموده ام

***

كنون محرم است وماه "درس"ها

وياد آن حماسه هاي جاودان

حماسه شهادت حسين وياوران او

دوباره زنده ميشود

ودرس تازه اي به "شيعه"ميدهد.

                                                                             .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦

شعرهای زيبای غريق و- اوج کمال

 

بسم الله الرحمن الرحيم

غريق

از:م-ح-زورق

موج آوردگان ساحل بحر

بي خبر از اسرت خبرند

ساحل آسودگان دريا نيز

از خطرهاي موج بي خبرند

***

من و تو.ما دو غرقه.دردريا

لحظه لحظه فرو رويم.فرو...

موج در مي كشد غريقش را.

تا نماند نشانه اي از او

***

مي خروشد ز خشم خود دريا

كام او گور زندگاني هاست.

خوب بنگر.ببين.دراين گرداب

آخرين نقطهء اميد كجاست؟

***

همه جا آب مي زند فرياد

لحظه ها همچو اشك مي ريزند...

دل دريا بخويش خواندمان

موج ها دور خويش مي پيچند...

***

آه...ما را بحز خداي بزرگ

چه اميد نجات فردائي است؟

موج بيتاب زندگي تازد.

هستي-آري-بزرگ دريائي است.

***

آي...انسان.غريق بحر وجود.

دل بمرگ سياه خود مسپار.

آخرين پرتو اميد خداست.

دست سوي خداي خود بردار.

***

مگذار آخرين رمقهايت.

در دل موج ها تباه شود.

مگذار اين "خداي گون سيما"

مسخ وابليسي و سياه شود.

                                                                           .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

                                                                                

بسمه تعالي

اوج كمال

از:حسن مخبر(نراقي)

 تهران

دلي كه جلوهءحق نيست اندرآن.دل نيست

مراد خلقت.ازاين "سنگ خاره"حاصل نيست

طواف كعبه كجا ميرساندت به كمال

گرت تجلي معبود در مقابل نيست

نمازوروزه به اميد مزد و دفع عذاب

عبادتي است كه در عرف عشق كامل نيست

اسير نفس مشو كاين حريف شيروشكار

براي هيچ شكاري حريم قائل نيست

نداي حق رسدت روز وشب زغيب وشهود

ولي دريغ كه سمع قبول قابل نيست

هرآنچه ميكني ازخيروشربمدت عمر

چو طائري است كه يك لحظه ازتوغافل نيست

كمي به مسئله مرگ هم تفكركن

اگرچه عصر تفكر دراين مسائل نيست

مگوكه مرگ بشرختم زندگاني اوست

كه اين عقيده فرزانگان مقبل نيست

نظام كون كه هرجزءآن حساب شده است

علامتي است كه عالم.بدون عامل نيست

عمل.ملازمه باقصدوباغرض دارد

بدون قصدوغرض كس به كارمايل نيست

بشر كه فاعل خلقش خداست داردقصد

چرا؟چنين اثري ازبراي.فاعل نيست

بدين ملاك چومخلوق.صاحب هدف است

قبول قصدوهدف ازخداي  مشكل نيست

غرض زخلقت ماسيرماست سوي كمال

اگرچه مسئله درحد درك.سائل نيست

خط كمال بشر.ميرسدبه مرزمعاد

وجود مرگ دراين راه.سدوحائل نيست

ميان مرگ ومعادازلحاظ طول زمان

بقدر ساعتي از عمر.حدوفاصل نيست

چراكه ازجهت مكث روح دربرزخ

هزارسال به يك لحظه اي.معادل نيست

حقيقتي است زقرآن كه گفته شد"مخبر"

بهوش باش كه وحي است وحرف باطل نيست

                                                                                    .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦

لزوم تشکيل وزارت امربمعروف ونهی ازمنکر

 
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
لزوم تشكيل وزارتخانه امربه معروف ونهي از منكر

 
In the name of God compassionate & merciful
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر
تشكيلاتي براي پاسداري و تداوم انقلاب اسلامي
=========================
حكومت اسلامي ويژگيهايي داردكه تنها درخوداين سامانه
يافت مي شود و نه درهيچ مورد ديگر.وزارت امربه معروف ونهي ازمنكراز جمله اين ويژيگيها است چه تعبير پرمعني .
حركت آفريني.
ماموران اين وزارتخانه چه وظيفه اي دارند؟
آنها بايدعامل حركت درتمام دستگاهها وسازمانهاي اجتماع
بسوي تحقق آخرين اهداف انقلاب اسلامي ونيزعاملي باز
دارنده دربرابرتمام جريانهاي ضدانقلابي بوده باشند.
آنها بايد بابرنامه منظمي پايه هاي همه نيكيها را در جامعه
مستحكم كندوباهرگونه كجروي و انحراف و بدي به پيكار با
اصول واساسي برخيزند.چراكه "امربمعروف ونهي ازمنكر"
مفهومش آنقدروسيع است كه هرنيكي وبدي رادرزمينه ها
ي فكري وعيني وفردي واجتماعي وفرهنگي وسياسي و
اقتصادي راشامل ميشود.
هرگاه تعليمات حركت آفرين اسلام دراين زمينه پياده شود
دگرگونيهاي بنيادي درهمه زمينه هاي اجتماعي آشكارمي
شودوشاهدنوسازي درتمام زمينه ها خواهيم بود.
***
دراينجاممكن است دوسوال مطرح شود:
نخست اينكه مگرمساله امر بمعروف و نهي از منكر وظيفه
فردفردمسلمان نيست . چگونه ميتوان يك چنين وظيفه اي
عمومي و همگاني را در چهار ديوار تشكيلات وزارتخانه اي
محدود ساخت.
ولي نبايدفراموش كردكه امربمعروف داراي دومرحله است
يك مرحله توصيه ونصيحت واندرز وراهنمايي داردكه مربوط
به عموم است ولي گاهي ازين مرحله فراترميرود و احتياج
به شدت عمل پيدا ميشودكه اگر جنبه عمومي پيدا كند در
ازموارد توام باهرج ومرج خواهدبوددراين مورد بايدسازمان
يا اداره اي تحت نظرحكومت اسلامي.انجام آنرابعهده دار
شودولي اين همان چيزي است كه در قرآن مجيد نيز ( در
سوره آل عمران آيه104) به آن اشاره شده است.
بنابراين نبايداين اشتباه براي گروهي ازمسلمانان پيداشود
وگمان برند كه با تاسيس اين وزارتخانه دربافت حكومت و
جمهوري اسلامي وظيفه آنان پايان ميگيرد.بلكه بعكس كار
و وظيفه آنها قاطعتر و برنده ترخواهدشد زيرا درمواردي كه
افرادعادي توانايي به انجام اين دوظيفه بزرگ دارند بطوري
مستقيم اقدام ميكنند و اگرهم به مشكلي برخوردند كه به
شدت عمل احتياج داشت مي توانند با استمداد ازاين اداره
واختيارات آن به اهداف خود برسند.
سوال مهم ديگراينست كه مادرتمام سامانه هاي حكومتي
دنياتشكيلاتي به نام بازرسي داريم. وزارت امربه معروف و
نهي ازمنكر چه امتيازي براين بازرسيهادارد؟
ولي اگر به خصوصيات اين دعوت اسلامي آشنا باشيم به
خوبي ميدانيم كه تفاوت ميان اين دوفوق العاده زياد است
زيرا:
1-بازرسيهادرحدودقوانين كشوري انجام ميگيردوموضوع آن
رسيدگي به تخلفهاي قانوني است درحالي كه اين وظيفه
مهم اسلامي هرگزبه مسلمان نميگويد بنشيندتاتخلفي به
انجام رسدانگاه برخيزدواقدام كندبلكه پيشگيري ازهرگونه
انحراف وظلم وفسادوگناه .ومانندان جزءاين برنامه است.
2-بسياري از مسائل اخلاقي درجوامع انساني وجود دارند
كه مشمول قوانين روزمره نيست.مثلا"هيچ قانون اجتماع
براي كينه توزي و حسدو لجاجت و نفاق مادامي كه جرمي
واقع نشده.مجازاتي قائل نيست ولي بدون شك براي پيش
گيري حوادث اجتماعي مبارزه بااين صفات زشت ومنكر در
جامعه بسيارلازم است.قانون امربمعروف و نهي از منكرنيز
دستورمبارزه بااين صفات را ميدهد.
3-وظايف اخلاقي وبه اصطلاح غيرواجب هرچندظاهرا"بطور
مستقيم درسرنوشت اجتماعات اثرفوري ندارداماآثار ديگرو
غيرمستقيم و درازمدت آنها رانميتوان انكاركرد . نيكوكاري و
انفاق.تعاون.نوع دوستي وامثال اينها همه از اين قبيل مي
باشد .قوانين موضوعه امروز دراينگونه مسائل سكوت مي
نمايدولي قانون امربه معروف ونهي ازمنكربهمه اينها بطور
كامل ميپردازد وتوجه دارد وبه مسلمانان توصيه مي كندكه
براجراي صحيح اين كارها نظارت دقيق داشته باشد.
4-سازمانهاي بازرسي مسائل را از مجاري قانوني تعقيب
ميكندوتنهاشكل و پرونده و محاكمه اداري و مانندآن دارد در
حاليكه دستورامربمعروف ونهي ازمنكرگاهي درشكل اندرز
ونصيحت.گاهي بصورت ملامت وسرزنش .زماني به صورت
تشويق وگاهي بصورت مجازات آشكارميگرددوازتمام كارها
ومسائل رواني وعاطفي و ايمان به خدا و مباني مذهبي و
براي اينكار كمك ميگيرد.
اين قانون درنقش هاي مختلفي ظاهر مي شود.در نقشها ي واعظوراهنماوخيرخواه ونصيحت كننده.فرمانده وقاضي
ومجازات گر.درحالي كه نقش بازرسيها دربرابرآن بسيار كم
ومحدود است.
مااميدواريم وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر بتوانددور ازسر
وصدا و تشريفات چهره واقعي و اسلامي و انساني خود را
نشان دهد و عظمت اين قانون انقلابي و اسلامي رادرتمام
زمينه ها براي ملت ما وديگر ملت هاروشن سازد.
وبه جامعه ماچهره اي ازهرنظرمبارز ومجاهد في سبيل الله وانقلابي واسلامي و انساني ودرعين حال عاطفي و انساني ببخشدوانقلاب راستين اسلامي ما را پاسداري كند.
                                                                            .
وبلاگ معلم
MOALLEM WEBLOG

يکشنبه 19/1/1386-5:24
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
اعلام خطر به آزادگان جهان

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلام خطر به آزادگان جهان
اي جهان بيدارشو؟ بين غول استكبار را
يارشوباما؟كه عمرفتنه.سرخواهيم كرد
ديرجنبيدن.نجنبيدن بود.ازجاي خيز؟
مازخون.بيداريت رابيشترخواهيم كرد
منطق ما.منطق سرخ حسين كربلاست
اقتدا بر زينب بيدارگر.خواهيم كرد
***
اتحادكفروالحادونفاق شرق وغرب
هان ببين.ماباخداعهدي دگر.خواهيم كرد
براساس تكيه برنيروي ذات لايزال
بردل مستكبران دون.شرر.خواهيم كرد
دست حق.برانقلاب ماست پشتيبان وما
نهضت مستضعفان رابارور.خواهيم كرد
باسلاح خون.سلاح دين وايمان وجهاد
خصم تادندان مسلح.خونجگرخواهيم كرد
***
مابنام منجي مستضعفان.مهدي.همي
بتگروبت پيشه وبت دربدرخواهيم كرد
گوشمالي برشياطين جهان.خواهيم داد
كيدشان رابهرگيتي.بي اثرخواهيم كرد
مابيادخط جاويدان سرخ كربلا
بهردين.اندرديارخون.سفرخواهيم كرد
پانزده خردادوهفت تيروهشت شهرور
نهضت اين ماه را.توفنده ترخواهيم كرد
***
دربغل.قرآن وبردستمان باشد سلاح
ماجهان.آزاد.ازهرشوروشر خواهيم كرد
باسخن.بامشت.باخون.اي بساباسنگ گور
باطل بيچاره رابيچاره تر.خواهيم كرد
خط پاك نوح وابراهيم وموسي ومسيح
باقيام خود.خط حق.سرخ تر خواهيم كرد
تاقيام"مهدي"موعود با شمشير"لا"
هر"اله" كاذبي را نفي سر.خواهيم كرد
"قم:شفيعي مازندراني"
                                                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

يکشنبه 19/1/1386-5:21
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
`پيامبر(ص)فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحيم
پيامبراسلام(ص):
ياعلي.خلقت اناوانت من شجره واحده.انااصلهاوانت فرعها
اي علي.من وتوازيك درخت آفريده شده ايم.من ريشه آن
درختم وتو تنهءآن.
                                        منتخب ميزان الحكمه حديث436
اين صدرالخلائق ذوالبروالتقوي
كجاست آن صدر خلائق وصاحب خيرونيكي وتقوي.
Where is the master of all creatures who posses virtue and goodness
(فرازي از دعاي ندبه)
                                                                          .           
السلام عليك ياصاحب الزمان(ع‍ج)
همه منتظرند.چشم به افق دوخته اند.اشك درچشمانشان
حلقه زده.زمين وآسمان هم ازاينهمه ظلم وستيز به ستوه
آمده اند.دستهاي نيازروبه آسمان اوج گرفته اند.
آواي دلنشين"اللهم عجل لوليك الفرج..."درفضاطنين انداز
شده.همه سراپاگوشند.وبراي شنيدن نداي آسماني:
"اناالمهدي(عج)"لحظه شماري وبي تابي ميكنند.
همه مي دانند كه ميايي و بهار را به زمين سرد وخزان زده
هديه ميكني.همه ازتو ميگويند وآمدنت راانتظارميكشند.
اما مهدي جان به منتظران بي قرارت بگو تاكي؟
                                                                            .
از:مجله پيشگامان
                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦

لزوم تشکيل وزارت امربمعروف ونهی ازمنکر

 
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
لزوم تشكيل وزارتخانه امربه معروف ونهي از منكر

 
In the name of God compassionate & merciful
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر
تشكيلاتي براي پاسداري و تداوم انقلاب اسلامي
=========================
حكومت اسلامي ويژگيهايي داردكه تنها درخوداين سامانه
يافت مي شود و نه درهيچ مورد ديگر.وزارت امربه معروف ونهي ازمنكراز جمله اين ويژيگيها است چه تعبير پرمعني .
حركت آفريني.
ماموران اين وزارتخانه چه وظيفه اي دارند؟
آنها بايدعامل حركت درتمام دستگاهها وسازمانهاي اجتماع
بسوي تحقق آخرين اهداف انقلاب اسلامي ونيزعاملي باز
دارنده دربرابرتمام جريانهاي ضدانقلابي بوده باشند.
آنها بايد بابرنامه منظمي پايه هاي همه نيكيها را در جامعه
مستحكم كندوباهرگونه كجروي و انحراف و بدي به پيكار با
اصول واساسي برخيزند.چراكه "امربمعروف ونهي ازمنكر"
مفهومش آنقدروسيع است كه هرنيكي وبدي رادرزمينه ها
ي فكري وعيني وفردي واجتماعي وفرهنگي وسياسي و
اقتصادي راشامل ميشود.
هرگاه تعليمات حركت آفرين اسلام دراين زمينه پياده شود
دگرگونيهاي بنيادي درهمه زمينه هاي اجتماعي آشكارمي
شودوشاهدنوسازي درتمام زمينه ها خواهيم بود.
***
دراينجاممكن است دوسوال مطرح شود:
نخست اينكه مگرمساله امر بمعروف و نهي از منكر وظيفه
فردفردمسلمان نيست . چگونه ميتوان يك چنين وظيفه اي
عمومي و همگاني را در چهار ديوار تشكيلات وزارتخانه اي
محدود ساخت.
ولي نبايدفراموش كردكه امربمعروف داراي دومرحله است
يك مرحله توصيه ونصيحت واندرز وراهنمايي داردكه مربوط
به عموم است ولي گاهي ازين مرحله فراترميرود و احتياج
به شدت عمل پيدا ميشودكه اگر جنبه عمومي پيدا كند در
ازموارد توام باهرج ومرج خواهدبوددراين مورد بايدسازمان
يا اداره اي تحت نظرحكومت اسلامي.انجام آنرابعهده دار
شودولي اين همان چيزي است كه در قرآن مجيد نيز ( در
سوره آل عمران آيه104) به آن اشاره شده است.
بنابراين نبايداين اشتباه براي گروهي ازمسلمانان پيداشود
وگمان برند كه با تاسيس اين وزارتخانه دربافت حكومت و
جمهوري اسلامي وظيفه آنان پايان ميگيرد.بلكه بعكس كار
و وظيفه آنها قاطعتر و برنده ترخواهدشد زيرا درمواردي كه
افرادعادي توانايي به انجام اين دوظيفه بزرگ دارند بطوري
مستقيم اقدام ميكنند و اگرهم به مشكلي برخوردند كه به
شدت عمل احتياج داشت مي توانند با استمداد ازاين اداره
واختيارات آن به اهداف خود برسند.
سوال مهم ديگراينست كه مادرتمام سامانه هاي حكومتي
دنياتشكيلاتي به نام بازرسي داريم. وزارت امربه معروف و
نهي ازمنكر چه امتيازي براين بازرسيهادارد؟
ولي اگر به خصوصيات اين دعوت اسلامي آشنا باشيم به
خوبي ميدانيم كه تفاوت ميان اين دوفوق العاده زياد است
زيرا:
1-بازرسيهادرحدودقوانين كشوري انجام ميگيردوموضوع آن
رسيدگي به تخلفهاي قانوني است درحالي كه اين وظيفه
مهم اسلامي هرگزبه مسلمان نميگويد بنشيندتاتخلفي به
انجام رسدانگاه برخيزدواقدام كندبلكه پيشگيري ازهرگونه
انحراف وظلم وفسادوگناه .ومانندان جزءاين برنامه است.
2-بسياري از مسائل اخلاقي درجوامع انساني وجود دارند
كه مشمول قوانين روزمره نيست.مثلا"هيچ قانون اجتماع
براي كينه توزي و حسدو لجاجت و نفاق مادامي كه جرمي
واقع نشده.مجازاتي قائل نيست ولي بدون شك براي پيش
گيري حوادث اجتماعي مبارزه بااين صفات زشت ومنكر در
جامعه بسيارلازم است.قانون امربمعروف و نهي از منكرنيز
دستورمبارزه بااين صفات را ميدهد.
3-وظايف اخلاقي وبه اصطلاح غيرواجب هرچندظاهرا"بطور
مستقيم درسرنوشت اجتماعات اثرفوري ندارداماآثار ديگرو
غيرمستقيم و درازمدت آنها رانميتوان انكاركرد . نيكوكاري و
انفاق.تعاون.نوع دوستي وامثال اينها همه از اين قبيل مي
باشد .قوانين موضوعه امروز دراينگونه مسائل سكوت مي
نمايدولي قانون امربه معروف ونهي ازمنكربهمه اينها بطور
كامل ميپردازد وتوجه دارد وبه مسلمانان توصيه مي كندكه
براجراي صحيح اين كارها نظارت دقيق داشته باشد.
4-سازمانهاي بازرسي مسائل را از مجاري قانوني تعقيب
ميكندوتنهاشكل و پرونده و محاكمه اداري و مانندآن دارد در
حاليكه دستورامربمعروف ونهي ازمنكرگاهي درشكل اندرز
ونصيحت.گاهي بصورت ملامت وسرزنش .زماني به صورت
تشويق وگاهي بصورت مجازات آشكارميگرددوازتمام كارها
ومسائل رواني وعاطفي و ايمان به خدا و مباني مذهبي و
براي اينكار كمك ميگيرد.
اين قانون درنقش هاي مختلفي ظاهر مي شود.در نقشها ي واعظوراهنماوخيرخواه ونصيحت كننده.فرمانده وقاضي
ومجازات گر.درحالي كه نقش بازرسيها دربرابرآن بسيار كم
ومحدود است.
مااميدواريم وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر بتوانددور ازسر
وصدا و تشريفات چهره واقعي و اسلامي و انساني خود را
نشان دهد و عظمت اين قانون انقلابي و اسلامي رادرتمام
زمينه ها براي ملت ما وديگر ملت هاروشن سازد.
وبه جامعه ماچهره اي ازهرنظرمبارز ومجاهد في سبيل الله وانقلابي واسلامي و انساني ودرعين حال عاطفي و انساني ببخشدوانقلاب راستين اسلامي ما را پاسداري كند.
                                                                            .
وبلاگ معلم
MOALLEM WEBLOG

يکشنبه 19/1/1386-5:24
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
اعلام خطر به آزادگان جهان

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلام خطر به آزادگان جهان
اي جهان بيدارشو؟ بين غول استكبار را
يارشوباما؟كه عمرفتنه.سرخواهيم كرد
ديرجنبيدن.نجنبيدن بود.ازجاي خيز؟
مازخون.بيداريت رابيشترخواهيم كرد
منطق ما.منطق سرخ حسين كربلاست
اقتدا بر زينب بيدارگر.خواهيم كرد
***
اتحادكفروالحادونفاق شرق وغرب
هان ببين.ماباخداعهدي دگر.خواهيم كرد
براساس تكيه برنيروي ذات لايزال
بردل مستكبران دون.شرر.خواهيم كرد
دست حق.برانقلاب ماست پشتيبان وما
نهضت مستضعفان رابارور.خواهيم كرد
باسلاح خون.سلاح دين وايمان وجهاد
خصم تادندان مسلح.خونجگرخواهيم كرد
***
مابنام منجي مستضعفان.مهدي.همي
بتگروبت پيشه وبت دربدرخواهيم كرد
گوشمالي برشياطين جهان.خواهيم داد
كيدشان رابهرگيتي.بي اثرخواهيم كرد
مابيادخط جاويدان سرخ كربلا
بهردين.اندرديارخون.سفرخواهيم كرد
پانزده خردادوهفت تيروهشت شهرور
نهضت اين ماه را.توفنده ترخواهيم كرد
***
دربغل.قرآن وبردستمان باشد سلاح
ماجهان.آزاد.ازهرشوروشر خواهيم كرد
باسخن.بامشت.باخون.اي بساباسنگ گور
باطل بيچاره رابيچاره تر.خواهيم كرد
خط پاك نوح وابراهيم وموسي ومسيح
باقيام خود.خط حق.سرخ تر خواهيم كرد
تاقيام"مهدي"موعود با شمشير"لا"
هر"اله" كاذبي را نفي سر.خواهيم كرد
"قم:شفيعي مازندراني"
                                                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

يکشنبه 19/1/1386-5:21
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
`پيامبر(ص)فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحيم
پيامبراسلام(ص):
ياعلي.خلقت اناوانت من شجره واحده.انااصلهاوانت فرعها
اي علي.من وتوازيك درخت آفريده شده ايم.من ريشه آن
درختم وتو تنهءآن.
                                        منتخب ميزان الحكمه حديث436
اين صدرالخلائق ذوالبروالتقوي
كجاست آن صدر خلائق وصاحب خيرونيكي وتقوي.
Where is the master of all creatures who posses virtue and goodness
(فرازي از دعاي ندبه)
                                                                          .           
السلام عليك ياصاحب الزمان(ع‍ج)
همه منتظرند.چشم به افق دوخته اند.اشك درچشمانشان
حلقه زده.زمين وآسمان هم ازاينهمه ظلم وستيز به ستوه
آمده اند.دستهاي نيازروبه آسمان اوج گرفته اند.
آواي دلنشين"اللهم عجل لوليك الفرج..."درفضاطنين انداز
شده.همه سراپاگوشند.وبراي شنيدن نداي آسماني:
"اناالمهدي(عج)"لحظه شماري وبي تابي ميكنند.
همه مي دانند كه ميايي و بهار را به زمين سرد وخزان زده
هديه ميكني.همه ازتو ميگويند وآمدنت راانتظارميكشند.
اما مهدي جان به منتظران بي قرارت بگو تاكي؟
                                                                            .
از:مجله پيشگامان
                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦

لزوم تشکيل وزارت امربمعروف ونهی ازمنکر

 
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
لزوم تشكيل وزارتخانه امربه معروف ونهي از منكر

 
In the name of God compassionate & merciful
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر
تشكيلاتي براي پاسداري و تداوم انقلاب اسلامي
=========================
حكومت اسلامي ويژگيهايي داردكه تنها درخوداين سامانه
يافت مي شود و نه درهيچ مورد ديگر.وزارت امربه معروف ونهي ازمنكراز جمله اين ويژيگيها است چه تعبير پرمعني .
حركت آفريني.
ماموران اين وزارتخانه چه وظيفه اي دارند؟
آنها بايدعامل حركت درتمام دستگاهها وسازمانهاي اجتماع
بسوي تحقق آخرين اهداف انقلاب اسلامي ونيزعاملي باز
دارنده دربرابرتمام جريانهاي ضدانقلابي بوده باشند.
آنها بايد بابرنامه منظمي پايه هاي همه نيكيها را در جامعه
مستحكم كندوباهرگونه كجروي و انحراف و بدي به پيكار با
اصول واساسي برخيزند.چراكه "امربمعروف ونهي ازمنكر"
مفهومش آنقدروسيع است كه هرنيكي وبدي رادرزمينه ها
ي فكري وعيني وفردي واجتماعي وفرهنگي وسياسي و
اقتصادي راشامل ميشود.
هرگاه تعليمات حركت آفرين اسلام دراين زمينه پياده شود
دگرگونيهاي بنيادي درهمه زمينه هاي اجتماعي آشكارمي
شودوشاهدنوسازي درتمام زمينه ها خواهيم بود.
***
دراينجاممكن است دوسوال مطرح شود:
نخست اينكه مگرمساله امر بمعروف و نهي از منكر وظيفه
فردفردمسلمان نيست . چگونه ميتوان يك چنين وظيفه اي
عمومي و همگاني را در چهار ديوار تشكيلات وزارتخانه اي
محدود ساخت.
ولي نبايدفراموش كردكه امربمعروف داراي دومرحله است
يك مرحله توصيه ونصيحت واندرز وراهنمايي داردكه مربوط
به عموم است ولي گاهي ازين مرحله فراترميرود و احتياج
به شدت عمل پيدا ميشودكه اگر جنبه عمومي پيدا كند در
ازموارد توام باهرج ومرج خواهدبوددراين مورد بايدسازمان
يا اداره اي تحت نظرحكومت اسلامي.انجام آنرابعهده دار
شودولي اين همان چيزي است كه در قرآن مجيد نيز ( در
سوره آل عمران آيه104) به آن اشاره شده است.
بنابراين نبايداين اشتباه براي گروهي ازمسلمانان پيداشود
وگمان برند كه با تاسيس اين وزارتخانه دربافت حكومت و
جمهوري اسلامي وظيفه آنان پايان ميگيرد.بلكه بعكس كار
و وظيفه آنها قاطعتر و برنده ترخواهدشد زيرا درمواردي كه
افرادعادي توانايي به انجام اين دوظيفه بزرگ دارند بطوري
مستقيم اقدام ميكنند و اگرهم به مشكلي برخوردند كه به
شدت عمل احتياج داشت مي توانند با استمداد ازاين اداره
واختيارات آن به اهداف خود برسند.
سوال مهم ديگراينست كه مادرتمام سامانه هاي حكومتي
دنياتشكيلاتي به نام بازرسي داريم. وزارت امربه معروف و
نهي ازمنكر چه امتيازي براين بازرسيهادارد؟
ولي اگر به خصوصيات اين دعوت اسلامي آشنا باشيم به
خوبي ميدانيم كه تفاوت ميان اين دوفوق العاده زياد است
زيرا:
1-بازرسيهادرحدودقوانين كشوري انجام ميگيردوموضوع آن
رسيدگي به تخلفهاي قانوني است درحالي كه اين وظيفه
مهم اسلامي هرگزبه مسلمان نميگويد بنشيندتاتخلفي به
انجام رسدانگاه برخيزدواقدام كندبلكه پيشگيري ازهرگونه
انحراف وظلم وفسادوگناه .ومانندان جزءاين برنامه است.
2-بسياري از مسائل اخلاقي درجوامع انساني وجود دارند
كه مشمول قوانين روزمره نيست.مثلا"هيچ قانون اجتماع
براي كينه توزي و حسدو لجاجت و نفاق مادامي كه جرمي
واقع نشده.مجازاتي قائل نيست ولي بدون شك براي پيش
گيري حوادث اجتماعي مبارزه بااين صفات زشت ومنكر در
جامعه بسيارلازم است.قانون امربمعروف و نهي از منكرنيز
دستورمبارزه بااين صفات را ميدهد.
3-وظايف اخلاقي وبه اصطلاح غيرواجب هرچندظاهرا"بطور
مستقيم درسرنوشت اجتماعات اثرفوري ندارداماآثار ديگرو
غيرمستقيم و درازمدت آنها رانميتوان انكاركرد . نيكوكاري و
انفاق.تعاون.نوع دوستي وامثال اينها همه از اين قبيل مي
باشد .قوانين موضوعه امروز دراينگونه مسائل سكوت مي
نمايدولي قانون امربه معروف ونهي ازمنكربهمه اينها بطور
كامل ميپردازد وتوجه دارد وبه مسلمانان توصيه مي كندكه
براجراي صحيح اين كارها نظارت دقيق داشته باشد.
4-سازمانهاي بازرسي مسائل را از مجاري قانوني تعقيب
ميكندوتنهاشكل و پرونده و محاكمه اداري و مانندآن دارد در
حاليكه دستورامربمعروف ونهي ازمنكرگاهي درشكل اندرز
ونصيحت.گاهي بصورت ملامت وسرزنش .زماني به صورت
تشويق وگاهي بصورت مجازات آشكارميگرددوازتمام كارها
ومسائل رواني وعاطفي و ايمان به خدا و مباني مذهبي و
براي اينكار كمك ميگيرد.
اين قانون درنقش هاي مختلفي ظاهر مي شود.در نقشها ي واعظوراهنماوخيرخواه ونصيحت كننده.فرمانده وقاضي
ومجازات گر.درحالي كه نقش بازرسيها دربرابرآن بسيار كم
ومحدود است.
مااميدواريم وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر بتوانددور ازسر
وصدا و تشريفات چهره واقعي و اسلامي و انساني خود را
نشان دهد و عظمت اين قانون انقلابي و اسلامي رادرتمام
زمينه ها براي ملت ما وديگر ملت هاروشن سازد.
وبه جامعه ماچهره اي ازهرنظرمبارز ومجاهد في سبيل الله وانقلابي واسلامي و انساني ودرعين حال عاطفي و انساني ببخشدوانقلاب راستين اسلامي ما را پاسداري كند.
                                                                            .
وبلاگ معلم
MOALLEM WEBLOG

يکشنبه 19/1/1386-5:24
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
اعلام خطر به آزادگان جهان

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلام خطر به آزادگان جهان
اي جهان بيدارشو؟ بين غول استكبار را
يارشوباما؟كه عمرفتنه.سرخواهيم كرد
ديرجنبيدن.نجنبيدن بود.ازجاي خيز؟
مازخون.بيداريت رابيشترخواهيم كرد
منطق ما.منطق سرخ حسين كربلاست
اقتدا بر زينب بيدارگر.خواهيم كرد
***
اتحادكفروالحادونفاق شرق وغرب
هان ببين.ماباخداعهدي دگر.خواهيم كرد
براساس تكيه برنيروي ذات لايزال
بردل مستكبران دون.شرر.خواهيم كرد
دست حق.برانقلاب ماست پشتيبان وما
نهضت مستضعفان رابارور.خواهيم كرد
باسلاح خون.سلاح دين وايمان وجهاد
خصم تادندان مسلح.خونجگرخواهيم كرد
***
مابنام منجي مستضعفان.مهدي.همي
بتگروبت پيشه وبت دربدرخواهيم كرد
گوشمالي برشياطين جهان.خواهيم داد
كيدشان رابهرگيتي.بي اثرخواهيم كرد
مابيادخط جاويدان سرخ كربلا
بهردين.اندرديارخون.سفرخواهيم كرد
پانزده خردادوهفت تيروهشت شهرور
نهضت اين ماه را.توفنده ترخواهيم كرد
***
دربغل.قرآن وبردستمان باشد سلاح
ماجهان.آزاد.ازهرشوروشر خواهيم كرد
باسخن.بامشت.باخون.اي بساباسنگ گور
باطل بيچاره رابيچاره تر.خواهيم كرد
خط پاك نوح وابراهيم وموسي ومسيح
باقيام خود.خط حق.سرخ تر خواهيم كرد
تاقيام"مهدي"موعود با شمشير"لا"
هر"اله" كاذبي را نفي سر.خواهيم كرد
"قم:شفيعي مازندراني"
                                                                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

يکشنبه 19/1/1386-5:21
تاييد شده
آموزشي و تحقيقاتي
`پيامبر(ص)فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحيم
پيامبراسلام(ص):
ياعلي.خلقت اناوانت من شجره واحده.انااصلهاوانت فرعها
اي علي.من وتوازيك درخت آفريده شده ايم.من ريشه آن
درختم وتو تنهءآن.
                                        منتخب ميزان الحكمه حديث436
اين صدرالخلائق ذوالبروالتقوي
كجاست آن صدر خلائق وصاحب خيرونيكي وتقوي.
Where is the master of all creatures who posses virtue and goodness
(فرازي از دعاي ندبه)
                                                                          .           
السلام عليك ياصاحب الزمان(ع‍ج)
همه منتظرند.چشم به افق دوخته اند.اشك درچشمانشان
حلقه زده.زمين وآسمان هم ازاينهمه ظلم وستيز به ستوه
آمده اند.دستهاي نيازروبه آسمان اوج گرفته اند.
آواي دلنشين"اللهم عجل لوليك الفرج..."درفضاطنين انداز
شده.همه سراپاگوشند.وبراي شنيدن نداي آسماني:
"اناالمهدي(عج)"لحظه شماري وبي تابي ميكنند.
همه مي دانند كه ميايي و بهار را به زمين سرد وخزان زده
هديه ميكني.همه ازتو ميگويند وآمدنت راانتظارميكشند.
اما مهدي جان به منتظران بي قرارت بگو تاكي؟
                                                                            .
از:مجله پيشگامان
                            .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
پنجشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٦

تبریک میلاد مسعود یامبر)ص( وهفته وحدت و میلاد فرخنده امام جعفر صادق علیه السلام

 
تبريك ميلاد پيامبر اسلام و ميلاد امام جعفر صادق (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of God compassionate & merciful
ميلادپيامبراسلام(ص)وامام جعفرصادق(ع)مبارك باد
وبلاگ معلم.سالروز تولدپيامبروحدت حضرت محمدبن عبدالله(ص) وميلادششمين پيشواي امامت ورهبري
حضرت امام جعقر صادق(ع) را به مهدي موعود امام زمان   عجل الله تعالي فرجه و به عموم مسلمانان عالم
وهموطنان ايراني و همه شيعيان وموحدين وآزادگان در
سراسر جهان.تبريك و تهنيت عرض نموده وبراي همگان
از درگاه خداوندمتعال آرزوي سعادت وبهروزي وموفقيت
روزافزون داردوبه اين مناسبت سخنان گهربارپيامبراعظم
(ص) و امام جعفرصادق(ع) پيشواي نهضت جعفري را به
حضور شما تقديم مي كنيم باشد كه سيره و زندگي اين بزرگان رانصب العين خودقرارداده وبطورعملي درزندگي
و وفاي به عهدهاي خودو تحقق بخشيدن به وعده هاي
خويش ازآنهابهره جوييم .چراكه خداوندمتعال ميفرمايند:
"به عهدمن وفا كنيدتابه عهدشماوفاكنم"ابتدا سخنان پيامبر رحمت(ص) تقديم مي شود باشد كه رهگشاي
آينده ما و شما باشد:
طوبي لمن منعه عيبه عن عيوب المومنين
خوشابحال آنكس كه اصلاح عيوب خويشتن.ازپرداختن به عيوب ديگران بازش دارد.
ملعون من القي كله علي الناس
هركس انگل ديگران باشددرنظرخداوند منفوراست.
فضل العلم احب الي من فضل العباده
ازنظرمن دانش پژوهي.ازعبادت خداي برتر است.
خياركم احينكم اخلاقا" الذين يالفون ويوءلفون
بهترين شماآنانندكه اخلاق پسنديده دارند.آنسان كه هم آنان با ديگران مي جوشند و هم ديگران با آنان.
من عمل علي علم كان مايفسداكثر ممايصلح.
هركس ندانسته به كاري دست زندبيش ازآنكه اصلاح كند.تباه مي كند.
من اذاع الفاحشه كان كمبدئها
هركس عمل زشت ديگري رادرذهنهااندازدگويي خودكننده
آن كار است.
لاتماراخاك ولاتمازحه ولاتعده فتخله.
بادوست خودجدال(پرچانگي)مكن.شوخي مكن.وهرگزوعده اي مده كه خلف كني.
من اتي اليكم معروفا"فكافئوه وان لم تجدوافاثنوا
چون كسي به شما هديه اي داد جبران كنيد.اگرنمي توانيد
شفاها"سپاس گذاري نمائيد.
لاتعمل شيئا"من الخيررياءولاتدعه حياء
هرگزكارنيك رابه منظورخودنمايي انجام مده.ونيزبه خاطرشرم آنرا ترك مكن.
من سن سنه حسنه فله اجرمن عمل بها
هركس رسمي پسنديده پديدآورد.پاداش عمل كنندگان به آن رسم براي اونيزخواهد بود.
لاخيرفي السرف ولاسرف في الخير
زياده روي ناپسنداست.امادركارنيك زياده روي مفهومي ندارد.
القرض تمرمرالسحاب
فرصتها.چنان ابرها ميگذرند.
الظفربالجزم والحزم.
تصميم قاطع واحتياط.مقدمه پيروزي است.
ان لله في ايام دهركم نفحات الافترصدوالها.
هرروزنسيم الهي ميوزد(فرصت وزمينه موفقيت بدست ميايد)همي درصدداستفاده ازآن برآييد.
صل من قطعك واحسن الي من اساء اليك.
باكسي كه ازتوبريد.بپيونو وبه كسي كه به تو بدكردنيكي كن.
من نظرالي مافي ايدي الناس طال حزنه
هركه به مال مردم نظراندازد.پيوسته اندوهگين باشد.
اذا اشارعليك العاقل الناصح فاقبل.
هرگاه خردمندي خيرخواه ترا نصيحت كرد.بپذير.
خلقان لايجمعان في مومن الشح وسوءالخلق.
دوخوي است كه درمومن نيست.حرص وكج خلقي.
طوبي لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله
خوشابحال آنكس كه. زيادي مال خودراببخشدوازسخن گفتن زيادخودداري كند.
من زار اخاه المومن الي منزله لاحاجه له كتب من زوارالله.
هركس به ملاقات دوست مسلمان خودبرود.درصورتيكه نيازي به اونداشته باشد.گويي خداراملاقات كرده است.
من قضي لاخيه المومن حاجه قضي الله له حوائج كثيره.
هركس نيازبرادرمسلمان خودرابرآورد.خداوندبسياري ازحاجات اورابرآورد.
شرالناس من اكرمه الناس اتقاءشره.
بدترين مردم كسي است كه مردم ازترس اورا احترام كنند.
انهاك عن ثلاث خصال.الحسد.والحرص.والكبر.
ترا ازسه خوي ناپسندنهي ميكنم:رشك.آزو كبر.
المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه.
مسلمان كسي است كه مسلمانان ازدست وزبان او درامان باشند.
كثره الجوائج الي الناس مذله.
ازمردم زياد خواهش كردن.مايه ذلت است.
اياك واللجاجه فان اولهاجهل واخرها ندم.
ازلجاجت دورباش.چه اين خوي درآغازازناداني سرچشمه مي گيردودرپايان مايه پشيماني است.
ماكرهته لنفسك فاكره لغيرك ومااحببته لنفسك فاحبه لاخيك.
آنچه رابراي خودنپسندي براي دگري هم مپسندوهرچه رابراي خويشتن ميخواهي براي دوست خودنيز بخواه.
احسن خلقك مع اهلك وجيرانك ومن تعاشروتصاحب من الناس.
باخويشان وهمسايگان وهرآنكس كه بااومحشورودوستي.خوش اخلاق باش.
لاعباده كالتفكرلامظاهره اوثق من المشاوره.
هيچ عبادتي چون فكركردن نيست وهيچ پشتيباني مطمئن
تر از مشورت نيست.
اياك وكثره الضحك فانه يميت القلب.
ازخنده زياد بپرهيز.چه خنده زيادموجب دل افسردگي ميشود.
اغتنم خمسا"قبل خمس شبابك قبل هرمك.وصحتك قبل سقمك.وغناك قبل فقرك.وفراغك قبل شغلك وحيائك قبل موتك.
پنج چيزراپيش ازپنج چيزغنيمت شمار.جواني راپيش ازپيري
.سلامت بدن راپيش ازبيماري.بي نيازي راپيش ازتهيدستي
.آسايش خاطرراپيش ازگرفتاري.وزندگي راپيش ازمرگ.
الجليس الصالح خيرمنالوحده والوحده خيرمن جليس السوء
همنشين خوب ازتنهايي بهتراست وتنهايي ازهمنشين بدبهتر.
لاتكن عيابا ولامداحا ولاطعانا ولامماريا.
هرگزعيبجو.چاپلوس.طعن زن وستيزه گرمباش.
المجالس بالامانه وافشاءسر اخيك خيانه
همنشيني بايدتوام باامانت باشدورازدوست رافاش كردن خيانت است.
انهاك عن الهجران وان كنت لابدفاعلا"فلاتهجره فوق ثلاثه ايام.
ترازدوري وقطع رابطه(قهر)باديگران نهي ميكنم واگرروزي ناچاربه قطع رابطه شدي بيش ازسه روزنباشد.
اولي الناس بالعفواقدرهم علي العقوبه.
سزاوارترين مردم به گذشت كسي است كه بتواندبهترانتقام بگيرد.
اعظم الناس قدرا"من ترك مالايعنيه.
ارجمندترين مردم كسي است كه آنچه برايش سودي ندارد
رها كند.
احسن زينه الرجل السكينه مع الايمان.
ارزنده ترين زيورانسان.آرامش توام با ايمان است.
اياك ان تشتم مسلما اوتكذب صادقا".
مبادامسلماني رادشنام دهي ياراستگويي راتكذيب كني.
ليس اسرع عقوبه من بغي.
هيچ كيفري سريعتر اركيفرظلم نمي باشد.
                                                                            .
برگرفته از:چهل سخن
استادمحمدحسين حجازي
                                                                            .
حضرت جعفربن محمدملقب به صادق فرزندامام محمدباقر
(ع) در دوره حساسي از تاريخ اسلام زندگي مي كرديعني
دوران زوال بني اميه وروي كارآمدن بني عباس.
امام صادق(ع)پيشنهادخلافت رانپذيرفت زيراازيك طرف كار
هاي جنايتكارانه و  تباهكاريهاي بني اميه بدان زوديها قابل
اصلاح نبودوازطرف ديگربنياد چنان خلافتي برپيمانشكني و
غدربود نميتوانست مورد قبول امام قراربگيرد. زيرا بنيانگزار
 نظام جديدانتظارهايي برخلاف شيوه عادلانه امام وخاندا ن
علي(ع)داشتندوامام زيربارآنها نمي رفت.
عباسيان درابتداحكومت خود.چون ازحيثيت خاندان هاشم و
علاقه مردم به آل علي استفاده مي كردند وبه تحكيم وضع خودميپرداختند.امام صادق(ع)نيزازاين موقعيت نسبتا"خوب
ومناسب براي نشرمعارف واقعي اسلام.ترويج علم.وتدوين
فقه مذهب شيعه . حسن استفاده را نمود . ومجلس درس
وسيعي تشكيل داد و به گفته برخي مورخان 4000نفر در
محضردرسش.در رشته هاي مختلف علوم استفاده كردند
بدان جهت كه فقه مذهب شيعه امامي بوسيله آن حضرت
تدوين شد.مذهب مارا"جعفري"ناميدند.
تعدادي ازسخنان آن حضرت به نقل از كتاب40سخن استاد
محمدحسين حجازي تقديم مي شود اميداست كه چراغي
فراسوي آينده ما و شما باشد وهمه ما را به جامعه فاضله
نبوي بيش ازپيش نزديك نمايد.به اميدكمي گفتار وبسياري
عمل . كه بفرموده امام موسي كاظم(ع) ازخصوصيت هاي
مومنان است:
من كشف حجاب عيره تكشف عورات بيته.
كسيكه پرده ازروي اسرار ديگري برداشت.رازهاي پنهاني
او آشكار شود.
من سل سيف البغي قتل به.
هركس تيغ ستم بركشد.باهمان تيغ كشته شود.
من احتفربئرا"لاخيه سقط فيه.
هركس چاهي براي برادرودوست خودبكند.درآن فروافتد.
من دخل مداخل السوءاتهم.
هركه قدم براههاي بدبگذارد.موردتهمت خلق واقع شود.
ثلاث يحجزن المرءعن طلب المعالي:قصرالهمه وقله الحيله
وضعف الراي.
سه چيزشخص راازرسيدن به ارزشهاي عالي بازميدارد.
دون همتي وناتواني درچاره جويي وسستي اراده.
ثلاثه تذل علي كرم المرء:حسن الخلق وكظم الغيظ وغض
الطرف.
سه چيز ازبزرگواري شخص حكايت ميكند:خوشرويي وفرو
بردن خشم وچشم ازنگاه بد بستن.
ثلاثه تعقب الندامه:المباهاه.والمفاخره والمعازه.
سه چيزاست كه پشيماني ببار مياورد:برخ كشيدن وبه
گذشتگان خويش باليدن وازديگران برتري جستن.
الجهل في ثلاث:في تبدل الاخوان والمنابذه بغيربيان والتجسس عمالا"يعني.
سه چيز نشانه ناتواني است:عوض كردن دوستان وترك دوستي بي دليل وتجسس ازآنچه سودي ندارد.
الرغيه في الدنيا تورث الحزن والغم والزهد في الدنياراحه
القلب والبدن.
علاقه بدنيا موجب عم واندوه ميگردد.وبي علاقگي به دنيا
آسايش تن وجان را بدنبال مياورد.
انما يومر بالمعروف وينهي عن المنكر مومن فيتعظ اوجاهل
فيتعلم فاما صاحب سوط وسيف فلا".
تنها دودسته ازامربمعروف ونهي ازمنكر بهره مندميشوند :
اول مومنين كه اصولا"نصيحت پذيرندودسته دوم نادان مي
باشند كه از اندرز پند مياموزند.ولي صاحبان قدرت وصولت
زيربار امربمعروف ونهي ازمنكر نمي روند.
بروا ابائكم يبركم وابناوكم.
پدران خود را گرامي داريد تا فرزندان شما.بشما احترام كنند.
عفوا عن نساءالناس تعف نساوكم.
ازناموس مردم چشم بپوشيد.تاديگران از زنان شماچشم
بپوشند.
العامل علي غير بصيره كالسائرعلي غيرطريق فلاتزيده سرعه السير الا بعدا".
كسيكه دست بكاري بزنددرحاليكه درآن كارواردنباشد.مثل
كسي است كه بيراهه ميرودوهرچه برسرعت خودميافزايد
از هدف خود فاصله ميگيرد.
ليس لملول صديق ولالحسود غني.
اشخاص ملول هرگز دوست نخواهند داشت واشخاص حسود روي بي نيازي نخواهند ديد.
كثره النظر في الحكمه تلقح العقل.
دقت وتفكردرعلوم.عقل راباورميكند.
احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي.
عزيزترين دوستان من كيست كه عيوب مرا برايم تحفه بفرستد.(يعني برايم بگويد.).
مجامله الناس ثلث العقل.
يك سوم خردوعقل اجتماعي.سازش بامردم است.
كل حديث جاوز الاثنين فاش.
هرسخن كه از دونفر تجاوز كرد .برملا ميشود.
ضع امراخيك علي احسنه.ولاتطلبن بكلمه خرجت من اخيك
سوءوانت تجد لها في الخير محملا".
رفتار دوستان خود را به بهترين وجه تفسير كن و هرگاه سخنيآنان سرزد اگر بتواني محملي معقول براي آن پيدا
كني .تعبير مكن.
عليك باخوان الصدق فانهم عده في الرخاءوجنه البلاء.
بكوش دوستان باوفابدست آور.چه اينان دردوره گشايش و
شادماني براي تو پشتيبان و در زمان گرفتاري سپر بلا
خواهند بود.
لاتفتيش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق.
هرگزازمعتقدات مردم جستجو مكن.كه تنها خواهي ماند.
ليس الايمان بالتحلي ولابالتمني.لكن الايمان ماخلص في
القلوب وصدقته الاعمال.
ايمان به تظاهر و آرزو هاي خام نيست . ايمان يعني نيت خالص براي خدا و رفتاري كه آن نيت راگواهي كند.
المشي المستعجل يذهب ببهاءالمومن ويطفيءنوره.
باشتاب راه رفتن ارزش انسان راكم ميكندوجلوه اوراازبين
ميبرد.
سته لاتكون مومن:العسر.والنكد والحسد واللجاجه والكذب
والبغي.
شش خصلت ناپسند هرگز در مسلمان يافت نشود : ستم كردن به مقروض.بي خيري.حسادت. لجاجت .دروغگويي و
ستمگري.
المومن يداري ولايماري.
مسلمان باديگران مدارا ميكند وهرگزجدال وپرچانگي نمي
كند.
من اعتدل يوماه فهو مغبون.
هركه دوروزاز عمرش مثل هم باشد مغبون شده است.
(يعني بايدهرروز نسبت به روزگذشته كسب خيريافضيلت
ديگري كرده باشددربرابر عمري كه ازدست داده.وگرنه مغبون است و عمرش تلف شده به حساب آيد.).
من كان في غده شرا" من يومه فهومفتون.
هركه فردايش از امروزش بدترباشد.گول خورده است.
لجاهل سخي خير من ناسك بخيل.
نادان بخشنده .بسي ازعابدتنگ نظربهتراست.
المومن اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق واذارضي لم يدخله رضاه في باطل.
مسلمان هرگاه خشم گيرد پا از مرز حق و انصاف بيرون نگذاردوچون خوشحال باشدبه تباهي ونادرستي نگرايد.
من اخلاق الجاهل الاجابه قبل ان يسمع والمعارضه قبل ان
يفهم والحكم بمالايعلم.
ازنشانه هاي شخص نادان اينست كه:بدون آنكه بشنود
سوال چيست.جواب ميدهد.وبدون بررسي درصددمقابله
برميايد.ونادانسته درمسائل قضاوت ميكند.
الداعي بلاعمل كالرامي بلاوتر.
اندرزگويي كه خوداهل عمل نيست.چون تيراندازيست كه
كمان ندارد.
التقدير نصف العيش.
اندازه نگاهداشتن در صرف اموال نيمي از زندگي است.
قله العيال احداليسارين.
كمي عائله يكي از راحتيهاست.
ما عال من اقتصد.
هرگز تهي دست نشد كسي كه در زندگي ميانه روي را
رعايت كند.
المعروف زكاه النعم.
بخشش .بمنزله زكاه نعمتهاي خداست.
الشفاعه زكاه الجاه.
وساطت.زكات مقام است.
العفو زكاه الظفر.
كذشت .زكات پيروزي است.
لايتم المعروف الابثلاثه:تعجيله وتصغيره وستره.
كمال هركاردرسه چيز است:شتاب كردن درآن وناچيز
دانستن آن وپنهان داشتن آن.
من ايقظ فتنه فهوا اكلها.
هركه فتنه اي را دامن بزند.خود نيز بدان گرفتارشود.
السريره اذاصلحت قويت العلانيه.
باطن شخص كه اصلاح شود .رفتارظاهري شخص استوار
ترشود.
                                                                               .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
   
 
  

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
پنجشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٦

 
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا